กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กองทัพบก จัดงาน Million Gifts Million Smiles ปี 7 ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ ม ความหวัง และก าลังใจ ให้น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

2016-12-28 00:00:00
กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กองทัพบก จัดงาน Million Gifts Million Smiles ปี 7 ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ ม ความหวัง และก าลังใจ ให้น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก สานต่อโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 เชิญชวนคนไทยร่วมกันสร้างปรากฏการณ์แห่งความรักท่ยี่ิงใหญ่ ผ่านการมอบของขวัญแทนรักและห่วงใย ให้น้องๆ เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในเทศกาลปี ใหม่และวันเด็กแห่งชาติ

ในการนี้ กลุ่มเซ็นทรัลขอขอบคุณคุณวรเทพ อัศวเกษม รองผู้อ านวยการผลิตภัณฑ์วาโก้บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ท่รี่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก เเละชุดชั้นในวาโก้ จ านวน 5,311 ตัว รวมมูลค่า 1,809,000 บาท ให้กับโครงการได้ส่งต่อความสุขให้กับน้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดน ใต้ได้มีรอยยิ้ม